ReadyPlanet.com
dot dot
bulletHome >>
dot
L I N K ::::::::::
dot
bulletBangkok Christian College
bulletJaturamitr >>
bulletสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนฯ
bulletBCC ภาคเหนือ
bulletBCC 161 >>
bulletBCC 157 > >
bulletBCC 156 >>
bulletBCC 149 >>
bulletBCC 148 > >
bulletBCC 147 >>
bulletBCC 142 >>
bulletBCC 140 >>
bulletBCC 139 >>
bulletBCC 138 >>
bulletBCC 137 >>
bulletBCC 135 >>
bulletBCC 134 >>
bulletBCC 133 >>
bulletBCC 132 >>
bulletBCC 130 >>
bulletBCC 129 >>
bulletBCC 127 >>
bulletBCC 126 >>
bulletBCC 123 >>
bulletBCC 116 >>
bulletเพลงจตุรมิตรสามัคคี
dot
BCC@Club Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ร้าน 1852 Bistro & wine bar ร้านของศิษย์เก่า BCC เชิญนะครับ


คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วาระ พ.ศ. 2550 - 2552

 นายกสมาคมศิษย์เก่า                               ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ  รุ่น            ๑๐๘

 

 

อุปนายก   นายยงยุทธ ศรจิตติ รุ่น ๑๐๘
  อุปนายก   นายชัยยันต์ โปษยานนท์ รุ่น ๑๐๘
  อุปนายก   พลเรือเอกไพศาล อัมระปาล รุ่น ๑๐๘
  อุปนายก   พลเอก นายแพทย์ ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา รุ่น ๑๐๘
  อุปนายก   นายเรืองพันธ์ ศรีอ่อน รุ่น ๑๐๙
  อุปนายก   นายมนูญ พุฒทอง รุ่น ๑๑๑
  อุปนายก   นายวิชัย อัสสรัตน์ รุ่น ๑๑๓
  อุปนายก   นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล รุ่น ๑๑๔
  อุปนายก   พลเรือโทชัชวาลย์ อัมระปาล รุ่น ๑๑๕
  อุปนายก   ศาตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รุ่น ๑๒๐
           
เลขาธิการ     นายอรรถยุทธ ลียะวณิช รุ่น ๑๒๔
  ผู้ช่วยเลขาธิการ   นายสุดเขต กุลสารภูษิต รุ่น ๑๒๖
  ผู้ช่วยเลขาธิการ   พันเอกคเชนทร์ อาจคุ้มวงษ์ รุ่น ๑๓๒
           
เหรัญญิก     นายธงชัย วัฒนพานิช รุ่น ๑๑๔
  ผู้ช่วยเหรัญญิก   นายอมรเทพ สีบุญเรือง รุ่น ๑๑๒
           
นายทะเบียน   นายคมกริช เกียรตินิมิตรา รุ่น ๑๓๒
  ผู้ช่วยนายทะเบียน   นายนิธิภัทริก์ ศรีธิษณะประภา รุ่น ๑๓๖
           
ปฏิคม     นายณัฐ กรศรีทิพา รุ่น ๑๒๔
  ผู้ช่วยปฏิคม   นายพิสณห์ วงศ์สุภา รุ่น ๑๒๔
           
นิติกร     นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล รุ่น ๑๑๔
  ผู้ช่วยนิติกร   นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช รุ่น ๑๑๙
           
สาราณียากร   อ.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ รุ่น ๑๑๙
  ผู้ช่วยสาราณียากร   นายสยมภูว์ เศตะพราหมณ์ รุ่น ๑๒๔
  ผู้ช่วยสาราณียากร   นายภรธน บุณยเกียรติ รุ่น ๑๒๒
           
ประชาสัมพันธ์   นายตระการ พันธุมเลิศรุจี รุ่น ๑๓๖
  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   นายปรัชญา ตติยารัตน์ รุ่น ๑๔๑
           
ประธานหารายได้   นายวิชัย อัสสรัตน์ รุ่น ๑๑๓
  ผู้ช่วยประธานหารายได้ นายยงยุทธ  ชัยพรหมณ์ประสิทธิ์ รุ่น ๑๓๐
           
ประธานสโมสร   นายสราวุฒิ ภูมิถาวร รุ่น ๑๒๔
  ผู้ช่วยประธานสโมสร นายภูสิตต์ ยิ้มพานิช รุ่น ๑๓๒
           
ประธานกีฬา   ศ.เกียรติคุณ พลตรี ชัยยง  ศรจิตติ รุ่น ๑๐๘
  ผู้ช่วยประธานกีฬา   นายเอกคฑา ตั้งมโนเพียรชัย รุ่น ๑๔๐
  ผู้ช่วยประธานกีฬา   พันเอกกานต์ วิรยศิริ รุ่น ๑๒๘
           
ประธานกิจกรรมและการศึกษา   นายมนูญ พุฒทอง รุ่น ๑๑๑
  ผู้ช่วยประธาน   พลตรีวทัญญู เอี่ยมวรกุล รุ่น ๑๒๓
  ผู้ช่วยประธาน   พันเอกดนัยพัฒน์ เกษมนิรันดร์ รุ่น ๑๒๐
           
กรรมการกลาง   ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม    
      อาจารย์สุรินทร์ อนุชิราชีวะ    
      ผศ.นพ.ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข    
      พ.ต.ท.สุพรรณ บูรณากาณจน์ รุ่น ๑๐๘
      นายชัยรัตน์ กุลกลการ รุ่น ๑๐๘
      นายสัจจา รัตนโฉมศรี รุ่น ๑๑๑
      นายเดชา สมสวัสดิ์ รุ่น ๑๑๑
      นายสมบูรณ์ เลิศบรรณพงษ์ รุ่น ๑๑๔
      พลโทอภิชาติ ทิมสุวรรณ รุ่น ๑๑๕
      นายทวีพร ทวิชศรี รุ่น ๑๒๑
      นายธนชัย ตรีจิตรวัฒนากูล รุ่น ๑๒๕
      นายชลิต กรศรีทิพา รุ่น ๑๒๗
      นายฉัตรชัย บุญช่วย รุ่น ๑๒๙
      นายประพันธ์ เอี่ยมศิริ รุ่น ๑๓๓
      นายดนัย เอี่ยมทรงศักดิ์ รุ่น ๑๓๕
      นายชวลิต เอี่ยมวิริยะพงษ์ รุ่น ๑๓๗

 




รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ 2554-2556
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วาระ พ.ศ. 2552 - 2554




Copyright © 2010 All Rights Reserved.
-:- BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION -:-
1004 Sukumvit Soi 50,Prakhanong Bangkok 10250
Tel.0-2311-0831, Fax.0-2311-5576,  

E-Mail : info@bccassociation.com